Google ads là gì?

Google ads là gì? Người mới nên bắt đầu với hình thức quảng cáo google nào?

Google ads là hoạt động xuất hiện trong hầu hết các chiến dịch marketing online của mọi doanh nghiệp hiện tại. Đây là cách thức tiếp cận khách hàng, phổ biến thông tin nhanh chóng…